Aserbaidschanisch-Glossar

Deutsch Aserbaidschanisch Aussprache

Allgemein / Sich zurechtfinden

Guten Tag! / Hallo! salam! [sɑlˈɑm]
Guten Morgen (Sie) sabahınız xeyir [sɑbɑːhıˈnız xeˈjir]
Guten Morgen (du) sabahın xeyir [sɑbɑːˈhın xeˈjir]
Guten Abend! (Sie) axşamınız xeyir! [ɑxʃɑmıˈnız xɛˈjir]
Guten Abend! (du) axşamın xeyir! [ɑxʃɑˈmın xɛˈjir]
Willkommen! xoş gəlmişsiniz! [xɔʃ gælˈmiʃsiniz]
Entschuldigen Sie! bağışlayın! [bɑʀıʃˈlɑjın]
Entschuldige! bağışla! [bɑʀıʃˈlɑ]
Kein Problem! bir şey olmadı! heç nə olmaz [bir ʃɛj ˈɔlmɑdı] / [hetʃ næ ɔlˈmɑz]
Entschuldigen Sie, wo ist hier die Toilette? bağışlayın, tualet haradadır? [bɑʀıʃˈlɑjın tʊɑˈlɛt ˈhɑrɑdɑdır]
Damen (D); Herren (H) qadın (Q); kişi (K) [gɑːˈdın; kiˈʃi]
Können Sie mir helfen? mənə kömək edə bilərsinizmi? [mæˈnæ kœˈmæk ɛˈdæ biˈlærsinizmi]
Vielen Dank! təşəkkür edirəm [tæʃækˈkyr ɛdiˈræm]
Sprechen Sie Deutsch? siz almanca danışırsınızmı? [sız ɑlˈmɑndʒɑ dɑnıˈʃırsınızmı]
Sprechen Sie Englisch? siz ingiliscə danışırsınızmı? [sız ingiˈlisdʒæ dɑnıˈʃırsınızmı]
ja bəli / hə (ugs.) [ˈbæli] / [hæ]
nein xeyr / yox (ugs.) [xɛjr] / [jɔx]
Verzeihen Sie, wo bin ich hier? bağışlayın, mən haradayam? [bɑʀıʃˈlɑjın mæn ˈhɑrɑdɑjɑm]
Wo ist…? … haradadır? [ˈhɑrɑdɑdır]
Ich suche nach…? mən … axtarıram. [mæn … ɑxtɑˈrırɑm]
Flughafen hava limanı [hɑˈvɑ limɑˈnı]
Taxi taksi [tɑkˈsi]
Wo finde ich ein Taxi? mən harada taksi tapa bilərəm? [mæn ˈhɑrɑdɑ tɑkˈsi tɑˈpɑ biˈlæræm]
Reisepass pasport [ˈpɑspɔrt]
Hotel mehmanxana, otel [mɛhmɑnxɑˈnɑ, ɔˈtɛl]
Übernachtung gecələmə [gedʒælæˈmæ]
Haben Sie noch ein Zimmer frei? sizdə boş otaq varmı? [sizˈdæ bɔʃ ɔˈtɑg ˈvɑrmı]
Restaurant restoran [rɛstɔˈrɑn]
Rechnung hesab [hɛˈsɑb]
Danke! (Sie) çox sağ olun [tʃɔx sɑʀ ɔlʊn]
Danke! (du) çox sağ ol [tʃɔx sɑʀ ɔl]
Auf Wiedersehen! (Sie) hələlik / sağ olun [hælæˈlik] / [sɑʀ ɔlʊn]
Auf Wiedersehen! (du) hələlik / sağ ol [hælæˈlik] / [sɑʀ ɔl]

Ins Gespräch kommen

Wie heißen Sie? adınız nədir? [ɑdıˈnız ˈnædir]
Wie heißt Du? sənin adın nədir? [sæˈnin ɑˈdın ˈnædir]
Ich heiße… adım… -dır (-dir, -dur, -dür)[1] [ɑˈdım … -dır (-dir, -dʊr, -dyr)]
Wie geht es Ihnen? necəsiniz? [nɛˈdʒæsiniz]
Wie geht es Dir? necəsən? [nɛˈdʒæsæn]
Es geht mir gut. yaxşıyam [jɑxˈʃıjɑm]
Was gibt's Neues? nə var, nə yox? [næ vɑr næ jɔx]
Ich bin aus Deutschland. mən Almaniyadanam. [mæn ɑlˈmɑnijɑdɑnɑm]
Ich bin aus Österreich. mən Avstriyadanam. [mæn ˈɑvstrijɑdɑnɑm]
Ich bin aus der Schweiz. mən İsveçrədənəm. [mæn isˈvɛtʃrædænæm]
Was machen wir nach der Show? tədbirdən / tamaşadan sonra nə edək? [tædbirˈdæn] / [tɑmɑʃɑˈdɑn sɔnˈrɑ næ eˈdæk]
Komm gut nach Hause! evə sağ-salamat çat [ɛˈvæ ˈsaʀ-salaːˈmat tʃat]
Gute Reise! yaxşı yol! [jɑxˈʃı jɔl]

ESC-Vokabular

Eurovision Song Contest (ESC) Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi [ɑvrɔˈvizija mɑhˈnı mysɑːbigæˈsi]
Wie komme ich zum ESC? "Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin" keçirildiyi yerə necə gedə bilərəm? [ɑvrɔˈvizija mɑhˈnı mysɑbigæsiˈnin kɛtʃirildiˈji jɛˈræ nɛˈdʒæ gɛˈdæ biˈlæræm]
Baku Crystal Hall Bakı Kristal Zalı [bɑkı kristɑl zɑlı]
Wo kann ich das Ticket kaufen? bileti haradan ala bilərəm? [bilɛˈti ˈhɑrɑdɑn ɑˈlɑ biˈlæræm]
Eingang giriş [giˈriʃ]
Ausgang, Notausgang çıxış [tʃıˈxıʃ]
(Halb-)Finale (yarım)final [(jɑˈrım)fiˈnɑl]
Platzkarte nömrələnmiş yer üçün bilet [nœmrælænˈmiʃ jɛr yˈtʃyn biˈlɛt]
Backstage səhnə arxası [sæhˈnæ ɑrxɑˈsı]
Machen Sie bitte ein Foto von mir. zəhmət olmazsa şəklimi çəkərdiniz [zæhˈmæt ɔlˈmɑzsɑ ʃækliˈmi tʃæˈkærdiniz]
Show tamaşa / tədbir [tɑmɑˈʃɑ] / [tædˈbir]
Programm proqram [prɔˈgrɑm]
heute Abend bu gün axşam [bʊ gyn ɑxˈʃɑm]
singen mahnı oxumaq [mɑhˈnı ɔxʊˈmɑg]
Lied mahnı [mɑhˈnı]
Dieses Lied war gut! bu mahnı çox yaxşı idi [bu mɑhˈnı tʃɔx jaxˈʃı iˈdi]
Das ist mein Lieblingslied. bu mənim sevimli mahnımdır [bu mæˈnim sɛvimˈli mɑhˈnımdır]
Viel Erfolg! uğurlar olsun! [ʊʀʊrˈlar ɔlˈsʊn]
Großartig! / Bravo! əla / afərin / halal olsun [æːˈla] / [ɑːfæˈrin] / [hɑˈlɑl ɔlˈsʊn]
Glückwunsch! təbriklər! / təbrik edirəm [tæbrikˈlær] / [tæbˈrik ediˈræm]
Gewinner qalib [gɑːˈlib]
Titelverteidiger fəxri adını yenidən müdafiə edən ölkə [fæxˈri adıˈnı jeniˈdæn mydɑ:fiˈæ eˈdæn ˈœlkæ]
Musik musiqi [muːsiˈgi]
Telefon telefon [tɛlɛˈfɔn]
Handy cib telefonu / mobil telefon [dʒib tɛlɛfɔˈnu] / [mɔˈbil tɛlɛˈfɔn]
SMS ismarıc [ismɑːˈrıdʒ]
Ergebnis (des Votings) nəticə [nætiˈdʒæ]
1 Punkt bir xal [bir xɑl]
2 Punkte iki xal [iˈki xɑl]
3 Punkte üç xal [ytʃ xɑl]
4 Punkte dörd xal [dœrd xɑl]
5 Punkte beş xal [bɛʃ xɑl]
6 Punkte altı xal [ɑltı xɑl]
7 Punkte yeddi xal [jɛdˈdi xɑl]
8 Punkte səkkiz xal [sækˈkiz xɑl]
10 Punkte on xal [ɔn xɑl]
12 Punkte on iki xal [ɔn iˈki xɑl]

 

Anmerkung:
Wenn die Endsilbe "e" enthält, wie z.B. "Anne", dann "-dir", d.h. Annedir.
Bei "a", dann "-dır", z.B. Annadır.
Bei "i", dann "-dir", z.B. Nilsdir
bei "u", dann "-dur", z. B. Gudrundur
Die Endung "-dir" (-dur, - dır, -dür) wird immer betont.

Zurück


Seite auf Deutsch