Deutsch » Portugiesisch

Übersetzungen für „Brett bohren am dünnsten“ im Deutsch » Portugiesisch-Wörterbuch

I . bohren [ˈbo:rən] VERB trans

1. bohren (Loch, Tunnel):

II . bohren [ˈbo:rən] VERB intr

1. bohren (in Erde):

2. bohren (Zahnarzt):

3. bohren umg (fragen):

Brett <-(e)s, -er> [brɛt] SUBST nt

2. Brett (Spielbrett):

am [am]

am = an dem, an:

Siehe auch: an

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文