Deutsch » Portugiesisch

Klotz <-es, Klötze> [klɔts] SUBST m

1. Klotz (Holzstück):

tronco m

2. Klotz umg (Gebäude):

3. Klotz (Spielzeug):

cubo m

Binde <-n> [ˈbɪndə] SUBST f

2. Binde (Armschlinge):

3. Binde (Damenbinde):

penso m higiénico Port

4. Binde MED:

I . binden <bindet, band, gebunden> [ˈbɪndən] VERB trans

1. binden (befestigen):

ligar a
atar a

2. binden (zusammenfügen):

dar

3. binden GASTR:

4. binden (verpflichten):

II . binden <bindet, band, gebunden> [ˈbɪndən] VERB refl

ans [ans]

ans = an das, an:

Siehe auch: an

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文