Deutsch » Französisch

I . fein [faɪn] ADJ

1. fein (nicht grob):

fin(e)

2. fein (dünn, zart):

fin(e)

4. fein fam (anständig):

sympa fam
drôle de antéposé

5. fein (scharf):

fin(e)

7. fein (dezent):

fin(e)

8. fein (sehr gut):

fein!
super ! fam

Wendungen:

fein [he]raus sein fam

II . fein [faɪn] ADV

1. fein Kinderspr.:

sei fein artig [o. brav]!

2. fein (schön):

I . richtig [ˈrɪçtɪç] ADJ

1. richtig (korrekt):

bon(ne) antéposé

3. richtig (am richtigen Ort):

4. richtig (wirklich):

vrai(e) antéposé

5. richtig fam (regelrecht):

vrai(e) antéposé

7. richtig (ordentlich):

bon(ne) antéposé

8. richtig fam (in Ordnung):

être au poil fam

I . gut <besser, beste> [guːt] ADJ

3. gut (körperlich wohl):

5. gut meist attr (untadelig):

bon(ne) antéposé
correct(e)

7. gut (brauchbar, interessant):

bon(ne) antéposé

8. gut (leistungsstark, überdurchschnittlich):

bon(ne) antéposé

10. gut (wirksam, nützlich):

bon(ne) antéposé
gut gegen [o. für fam] Husten sein
wozu ist das gut? fam
ça sert à quoi ? fam

II . gut <besser, am besten> [guːt] ADV

3. gut (leicht, erfolgreich):

gut

Riecher <-s, -> SUBST m

Mund-zu-Nase-Beatmung SUBST f

Güte <-; kein Pl.> [ˈgyːtə] SUBST f

1. Güte:

bonté f

3. Güte (Qualität):

Richtige(r) SUBST f(m) dekl wie Adj

1. Richtige(r) (Partner):

2. Richtige(r) (Treffer):

Französisch » Deutsch

Übersetzungen für „Nase Riecher feine gute richtige feinen guten richtigen“ im Französisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Französisch)

nase [nɑz] ADJ pop

1. nase:

kaputt fam

2. nase (épuisé):

k. o​. fam
fertig fam

3. nase (ivre):

dicht fam

4. nase (cinglé):

gros nase m pej fam!
Trottel m pej fam!

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文