Deutsch » Portugiesisch

Leib <-(e)s, -er> [laɪp] SUBST m

2. Leib (Bauch):

ventre m

erfahren*1 VERB trans irr

1. erfahren (Nachricht):

(vir a) saber

I . erfahren2

erfahren pp von erfahren:

II . erfahren2 ADJ

Siehe auch: erfahren

erfahren*1 VERB trans irr

1. erfahren (Nachricht):

(vir a) saber

am [am]

am = an dem, an:

Siehe auch: an

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文