Deutsch » Portugiesisch

Übersetzungen für „an Birne“ im Deutsch » Portugiesisch-Wörterbuch

Birne <-n> [ˈbɪrnə] SUBST f

1. Birne (Frucht):

pera f

2. Birne (Glühbirne):

3. Birne umg (Kopf):

pinha f pop

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an
Birne (Kopf) f umg
cuca f Bras umg
Birne (Kopf) f umg
tola f Port umg

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文