Deutsch » Portugiesisch

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

Klatsch <-(e)s, -e> [klatʃ] SUBST m

1. Klatsch (Geräusch):

2. Klatsch kein pl (Gerede):

fofoca f Bras Ang Moç

II . klatschen [ˈklatʃən] VERB intr

1. klatschen (applaudieren):

2. klatschen abw (tratschen):

fofocar Bras

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文