Deutsch » Polnisch

Wọrt1 <‑[e]s, Wörter> [vɔrt, pl: ˈvœrtɐ] SUBST nt (sprachliche Einheit)

Wọrt2 <‑[e]s, ‑e> [vɔrt, pl: ˈvɔrtə] SUBST nt

1. Wort (Äußerung):

słowo nt
brak[uje] słów! fam

I . ạn [an] PRÄP +dat

An-Bọrd-Konnossement <‑[e]s, ‑e> SUBST nt HANDEL

Bạnk-an-Bạnk-Kredit <‑[e]s, ‑e> SUBST m WIRTSCH

Kọpf-an-Kọpf-Rennen <‑s, ‑> [kɔpfʔan​ˈkɔpfrɛnən] SUBST nt a. fig SPORT

Polnisch » Deutsch

Übersetzungen für „an wahres Wort wahr“ im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Polnisch)

an- [an] (zaprzeczenie przed samogłoską)

an-
an-
an-
un-
an-

Siehe auch: a-

a- [a] (zaprzeczenie przed spółgłoską)

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文