Deutsch » Portugiesisch

Leder <-s, -> [ˈle:dɐ] SUBST nt

Rücken <-s, -> SUBST m

2. Rücken (Buchrücken):

3. Rücken (eines Tieres):

lombo m
dorso m

ledern ADJ

ans [ans]

ans = an das, an:

Siehe auch: an

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

aufs [aʊfs] umg

aufs = auf das, auf:

Siehe auch: auf

I . auf [aʊf] PRAEP +dat

2. auf (darauf befindlich):

auf
em

3. auf (während):

auf
em
auf

II . auf [aʊf] PRAEP +akk

2. auf umg (zeitlich):

3. auf (Art und Weise):

a pedido de.../por ordem de...

III . auf [aʊf] ADV

3. auf umg (offen):

auf

4. auf umg (nicht liegend):

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文