Deutsch » Portugiesisch

I . tun <tut, tat, getan> [tu:n] VERB trans

2. tun (hinlegen, hinstellen):

tun
tun

II . tun <tut, tat, getan> [tu:n] VERB intr

3. tun (den Anschein erwecken):

tun
so tun, als ob ...
fingir que...
so tun, als ob ...

III . tun <tut, tat, getan> [tu:n] VERB refl

tun sich tun (geschehen):

I . an [an] PRAEP +dat

1. an (räumlich, zeitlich):

an
em
an
a
à mesa
à noite
an dem Tag, an dem ...
no dia em que...

II . an [an] PRAEP +akk

1. an (in Richtung auf):

an
a
an
à [oder para] a costa

2. an (ungefähr):

an

III . an [an] ADV

1. an (ab):

von ... an
de... em diante
von ... an
a partir de...

2. an (eingeschaltet):

an
an

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文