Deutsch » Französisch

Übersetzungen für „haut stärksten Neger um“ im Deutsch » Französisch-Wörterbuch (Springe zu Französisch » Deutsch)

Neger(in) <-s, -> SUBST m(f) pej

II . um [ʊm] KONJ

Französisch » Deutsch

haut(e) [ˊo, ˊot] ADJ

2. haut (en position élevée):

4. haut GEOG:

Hoch-
haut(e) Rhin
Ober-

10. haut (héroïque):

Haut-Palatinat [ˊopalatina] SUBST m

haut-relief <hauts-reliefs> [ˊoʀəljɛf] SUBST m

Haut-Rhin [ˊoʀɛ͂] SUBST m

là-haut [lao] ADV

1. là-haut (au-dessus):

dort [o. da] hinauf
dort [o. da] oben

2. là-haut (dans le ciel):

dort [o. da] oben

Très-Haut [tʀɛo] SUBST m

hautfondNO <hautfonds> [ˊofɔ͂], haut-fondOT <hauts-fonds> SUBST m

hautparleurNO <hautparleurs> [ˊopaʀlœʀ], haut-parleurOT <haut-parleurs> SUBST m

haut-de-forme [ˊod(ə)fɔʀm] SUBST m inv

haut-le-cœur [ˊol(ə)kœʀ] SUBST m inv

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文