Französisch » Deutsch

tenue [t(ə)ny] SUBST f

6. tenue MUS:

tenu [t(ə)ny] SUBST m SPORT

ténu(e) [teny] ADJ

1. ténu (peu perceptible):

ténu(e) voix

2. ténu (fin):

ténu(e) fil

I . tenir [t(ə)niʀ] VERB trans

2. tenir (maintenir dans la même position):

3. tenir (rester dans un lieu):

4. tenir (avoir):

5. tenir (garder):

6. tenir (avoir sous son contrôle):

8. tenir (assumer):

9. tenir (avoir reçu):

10. tenir (occuper):

11. tenir (contenir):

12. tenir (résister à):

13. tenir (mobiliser):

14. tenir (retenir):

15. tenir (habiter):

17. tenir (respecter):

18. tenir (énoncer):

II . tenir [t(ə)niʀ] VERB intr

2. tenir (vouloir absolument):

3. tenir (être dû à):

tenir à qc

4. tenir (être fixé):

6. tenir fam (rester valable) plan, projet:

stehen fam

7. tenir (résister):

tenir MILIT

8. tenir (être contenu dans):

10. tenir (durer):

11. tenir (ressembler à):

12. tenir (être contigu):

tenir à qc
an etw Akk grenzen

13. tenir CARTES:

III . tenir [t(ə)niʀ] VERB refl

2. tenir (s'accrocher):

se tenir à qc

3. tenir (rester, demeurer):

7. tenir (se limiter à):

8. tenir (respecter):

se tenir à qc

9. tenir (se considérer comme):

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文