Polnisch » Deutsch

wyciekać <‑ka; perf wyciec [lub wycieknąć]> [vɨtɕekatɕ] VERB intr

II . wycierać <‑ra; perf wytrzeć> [vɨtɕeratɕ] VERB refl

1. wycierać (osuszać się):

wyciszyć [vɨtɕiʃɨtɕ]

wyciszyć perf od wyciszać

Siehe auch: wyciszać

wycieńczyć [vɨtɕej̃tʃɨtɕ]

wycieńczyć perf od wycieńczać

Siehe auch: wycieńczać

wycieńczać <‑cza; perf wycieńczyć> [vɨtɕej̃tʃatɕ] VERB trans

wycieczka <gen ‑ki, lm ‑ki> [vɨtɕetʃka] SUBST f

2. wycieczka (grupa):

wycięcie <gen ‑ia, lm ‑ia> [vɨtɕeɲtɕe] SUBST nt

1. wycięcie (otwór):

wycieńczać <‑cza; perf wycieńczyć> [vɨtɕej̃tʃatɕ] VERB trans

wycisnąć [vɨtɕisnoɲtɕ]

wycisnąć perf od wyciskać

Siehe auch: wyciskać

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文