Spanisch » Deutsch

pelo [ˈpelo] SUBST m

1. pelo:

Haar nt
Fell nt
pelo (de ave)
Flaum m
Stoppel(n) f (pl)
(ni) un pelo
(ni) un pelo

4. pelo TÉC (sierra fina):

5. pelo (grieta en cristal):

I . pelar [peˈlar] VERB trans

1. pelar (cortar):

4. pelar (murmurar):

pelar a
pelar a

5. pelar (robar):

6. pelar vulg (matar):

umnieten fam
umlegen fam

7. pelar (ganarle a alguien):

8. pelar (difícil):

9. pelar LatAm argot (dar una paliza):

10. pelar And argot:

11. pelar Hond, Mex, Nic (prestar atención):

II . pelar [peˈlar] VERB intr fam

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文